Η εταιρεία > Εταιρική δομή

Η εταιρία αποτελείται από πέντε βασικά τμήματα:

  • Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, το οποίο ως επί των πλείστων ασχολείται με θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας.


  • Τμήμα Πωλήσεων, το οποίο ασχολείται με την προώθηση των προϊόντων υλικού και λογισμικού της εταιρίας.


  • Τμήμα Ανάπτυξης Λογισµικού, το οποίο ασχολείται με την ανάπτυξη, ολοκλήρωση και υποστήριξη πακέτων λογισμικού, τα οποία είναι πλήρως εξειδικευμένα στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.


  • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο ειδικεύεται σε εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, σε έργα υλοποίησης δικτύων εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων.


  • Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο ασχολείται με την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση των πελατών της εταιρίας, τόσο σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων όσο και στα διάφορα προϊόντα λογισμικού που δημιουργεί και εμπορεύεται η εταιρία.