Υπηρεσίες > Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

Τα στελέχη μας συγκεντρώνουν εκτεταμένη εμπειρία, τεχνογνωσία καθώς και τα κατάλληλα τεχνολογικά προϊόντα για τον πιο αποδοτικό σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, μιας επιχείρησης.

Επίσης αναλαμβάνουμε τον επανασχεδιασμό και την βελτίωση του ήδη υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος, για άμεσα και καλύτερα αποτελέσματα.

Η Ι.Τ.S. αναλαμβάνει την σχεδίαση και την εγκατάσταση τόσο ενσύρματων, όσο και ασύρματων δικτύων επικοινωνιών.
Επίσης αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη ασφαλών ιδεατών εταιρικών δικτύων (Virtual Private Networks – VPNs).

Παράλληλα με την βοήθεια συνεργατών, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για υποδομές του δικτυακού εξοπλισμού, όπως δομημένη καλωδίωση, τροφοδοσία, γειώσεις, κλπ.

Τέλος, προχωρούμε στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση Επιχειρησιακού Λογισμικού, το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα ζητούμενα του κάθε πελάτη.
Τα προϊόντα λογισμικού που κατασκευάζουμε ακολουθούνται, κατά περίπτωση, με ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρήσης για την ευκολότερη εξεικοίωση του προσωπικού που θα τα χειριστεί, ενώ με την εγκατάσταση του κάθε προγράμματος ακολουθεί εκπαίδευση του προσωπικού.